Pozostałe - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Pozostałe

Czy w związku z mozliwością odzyskania podatku VAT przez wnioskodawcę i koniecznością jego zwrotu, można w toku badania zdolności ekonomicznej wnioskodawcy dokonać zestawienia wydatków w wartości netto z wartością obrotów za ostatni rok rachunkowy, co pozwoli na zwiększenie potencjału finansowego podmiotu o wartość podatku VAT?

Zgodnie z kryterium formalnym nr 8: Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi - o ile dotyczy, ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena formalno-merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.  Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na  poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.
W związku z powyższym we wniosku o dofinansowanie projektu należy wykazać przychód Wnioskodawcy.     

Czy w ramach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych można sfinansować szkolenia z języka migowego dla osób zaangażowanych w realizacje projektu?

W pkt. 14 podrozdziału 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zostało wskazane, że w ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.
Natomiast w ramach Podrozdziału 5.2 Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji w zakresie funduszy unijnych na lata 2014-2020 zamieszczono przykładowy katalog kosztów racjonalnych usprawnień możliwych do sfinansowania. Dla przykładu można uznać, że koszt przeszkolenia instruktora nauki jazdy z języka migowego jest wydatkiem kwalifikowanym i spełnia przesłanki racjonalnego usprawnienia, o których mowa w pkt. 5 ww. Wytycznych.
Należy jednak pamiętać, aby takie wydatki były zasadne pod względem zaplanowanych grup docelowych i zadań w ramach projektu. W projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami, wydatki na sfinansowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień są ujmowane we wniosku o dofinansowanie. W projektach ogólnodostępnych mechanizm racjonalnych usprawnień może zostać uruchomiony wraz z pojawieniem się w projekcie osoby z niepełnosprawnością (pkt. 3 i 6 ww. Wytycznych).

Czy kompetencje kluczowe stanowią wydatek kwalifikowalny?

Zgodnie z zapisami pkt. 2.3 Regulaminu konkursu wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  i umowie o dofinansowanie projektu. Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – zgodnie z definicją z podrozdziału 2.3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – to kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):
  • porozumiewanie się w językach obcych;
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
  • kompetencje informatyczne;
  • umiejętność uczenia się;
  • kompetencje społeczne;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość.
Nabywanie kompetencji kluczowych może być elementem projektu w ramach instrumentów i usług rynku pracy nr 2. tj. instrumentów i usług skierowanych do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.
Należy jednak pamiętać, że świadczone wsparcie musi mieć charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu. Nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy powinno co do zasady prowadzić do uzyskania kwalifikacji i zostać zweryfikowane (np. w formie egzaminu) i potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Jeżeli nabycie kompetencji kluczowych nie prowadzi do nabycia kwalifikacji, to znaczy, że powinno zakończyć się nabyciem kompetencji i odbywać się w oparciu o cztery etapy wskazane w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu

Czy aby spełnić kryterium premiujące nr 3, wystarczy, że partner będzie realizował tylko część jednego zadania?

Aby spełnić kryterium premiujące nr 3, partner/partnerzy powinien/ni być zaangażowany/ni merytorycznie w realizację minimum jednego zadania – w całości lub częściowo. W złożonym wniosku należy wskazać, za realizację których zadań (lub ich części) będzie/będą on/oni odpowiedzialny/odpowiedzialni z uwzględnieniem jasnego opisu podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wnioskodawcy i partnera/partnerów w realizacji  projektu. Zamieszczony opis powinien być oparty o prezentację planowanych do realizacji zadań przedstawioną w punkcie 4.1, jak również zgodny z harmonogramem realizacji projektu i budżetem oraz postanowieniami porozumienia albo umowy o partnerstwie, które/a dostarczane/a jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Opis ten powinien być również podstawą dokonania podziału budżetu (przyporządkowanie zadań lub kosztów do poszczególnego/poszczególnych partnera/partnerów i wnioskodawcy).

Jaka jest definicja instytucji partnerstwa lokalnego i czy dotyczy jedynie podmiotów z obszaru województwa łódzkiego?

Pojęcie podmiotów partnerstwa lokalnego wyjaśniono w rozdziale 3, art. 6, pkt. 7 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym instytucją partnerstwa lokalnego jest grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsięwzięcia, projekty na rzecz rynku pracy. Definicja partnerstwa lokalnego nie zawęża partnerstwa jedynie do podmiotów mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Podmiotem uprawnionym jako wnioskodawca jest również podmiot spoza województwa łódzkiego pod warunkiem spełnienia kryterium Regulaminu dostępu nr 11, w którym wskazano, że projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Czy wydatki związane ze zlecaniem usług merytorycznych mogą stanowić więcej niż 30% wartości projektu?

Zgodnie z zapisami pkt. 8.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wartość wydatków związanych ze zlecaniem usług merytorycznych może stanowić więcej niż 30% wartości projektu wyłącznie, o ile jest to uzasadnione specyfiką projektu i zostało wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu zatwierdzonym przez właściwą instytucję będącą stroną umowy. W związku z tym jeśli zostanie uzasadniona niezbędność ponoszenia kosztów związanych ze zlecaniem usług merytorycznych w złożonym wniosku, wówczas członkowie Komisji Oceny Projektów mogą wziąć pod uwagę wskazane argumenty. Należy zaznaczyć, iż nie będzie to jednoznaczne z przyznaniem limitu wyższego niż ww. 30%.

Na jaki adres będą wysyłane pisma związane z konkursem 1.2.2 ?

Wersja papierowa dokumentów (oficjalna korespondencja) wysyłana będzie na adres wskazany w pkt. 2.6 wniosku (tj. na adres siedziby wnioskodawcy). Natomiast korespondencja elektroniczna przesyłana będzie na adres mailowy wnioskodawcy oraz osoby do kontaktów roboczych.

Jeżeli korespondencja ma być kierowana na inny adres należy zawrzeć stosowną informację  w piśmie przewodnim dołączonym do wniosku.

Jaki jest koszt przypadający na jednego uczestnika projektu? Czy w kalkulacji należy brać pod uwagę całą wartość projektu, czy jedynie koszty bezpośrednie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 15 tys. zł (kryterium dostępu nr 10). Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 koszt ten zostaje wyliczony automatycznie przez system na podstawie kosztu ogółem podzielonego na przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem. Zatem w powyższej kalkulacji należy brać pod uwagę całą wartość projektu.  

Ponadto informujemy, że zgodnie ze zaktualizowaną wersją Regulaminu konkursu z dnia 25 sierpnia 2015r. w przypadku objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, do średniego kosztu wsparcia na aktywizację jednego uczestnika nie należy wliczać wydatków na wdrożenie mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jednocześnie łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika nie może przekroczyć 12 tys. zł.
Zastosowanie racjonalnych usprawnień należy wykazać we wniosku poprzez wprowadzenie wydatków na ten cel, których przykładowy katalog wskazano w ww. Wytycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzenie tych wydatków do wniosku jest możliwe w sytuacji realizacji projektów dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z niepełnosprawnościami (np. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy uczestników.
 
 

Jaki jest dopuszczalny okres realizacji projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 nie wskazano okresu realizacji projektu. Jednakże zgodnie z SzOOP PO WER 2014-2020 środki przyznane na realizację Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych muszą zostać wykorzystane do 2018 r. W związku z powyższym WUP w Łodzi zaleca planowanie realizacji projektu do końca 2017 r.

Kryterium dostępu mówi o minimalnej wartości projektu na poziomie 1 mln zł - co będzie jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się że wydane będzie tylko np. 950 tys. zł?

W przypadku, gdy w czasie realizacji projektu całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych okaże się być niższa niż kwota we wniosku zatwierdzonym do dofinansowania, to nie będzie to miało wpływu na podjętą na etapie oceny formalno-merytorycznej decyzję KOP uznającą kryterium dostępu nr 10 (Wartość projektu wynosi co najmniej 1 mln PLN, a średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 15 tys. PLN) za spełnione, pod warunkiem racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków projektu. A zatem nie będzie to skutkować koniecznością zwrotu dotacji.

Jak należy rozumieć sformułowanie "porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi"?

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej nie może zostać zawarte partnerstwo między podmiotami powiązanymi w rozumieniu zał. I do rozporządzenia KE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 3 niniejszego załącznika:
„Przedsiębiorstwa powiązane" oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 26.6.2014 L 187/70 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.
Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w ust. 2, również uznaje się za powiązane. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych."
 

Czy ewaluacja wsparcia w projekcie może być kosztem bezpośrednim i stanowić odrębne zadanie merytoryczne?

W przypadku projektów realizowanych w Poddziałaniu 1.2.2 POWER, w ramach ogłoszonego konkursu WUP w Łodzi nie wskazał konieczności przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, a zatem taki wydatek nie może być uznany za kwalifikowalny.

Zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu konkursu, wysokość stypendium szkoleniowego należy wyliczyć w odniesieniu do zasiłku dla osób bezrobotnych określonego w ustawie o promocji zatrudnienia (...). Czy jest to stała kwota zapisana w art. 72 ustawy (823,60 zł)?

Stypendium szkoleniowe powinno być planowane zgodnie z obowiązującymi stawkami po waloryzacji, tj. stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia wynosi 120% zasiłku czyli 997,40 zł. Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki aktualizowane są cyklicznie, raz na kwartał – dostępne są na stronie internetowej WUP w Łodzi oraz wortalu publicznych służb zatrudnienia pod adresem: psz.praca.gov.pl.

Jaka jest definicja instytucji dialogu społecznego?

Instytucjami dialogu społecznego na rynku pracy zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie może być jedynie podmiot, który wśród zadań statutowych posiada co najmniej jedno z zadań wskazanych w zapisach ustawy jako obowiązkowe.
 

Czy wolontariusz w budżecie projektu ma być wykazany jako personel?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - 3 Rozdział (Słowniczek pojęć) pkt. 1s, personel projektu to „osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)". W związku z powyższym wolontariusz powinien być wykazany w budżecie projektu jako personel.

Czy do realizacji tego samego zadania mogą być zaangażowani zarówno osoby pracujące na etat jak i wolontariusze?

W ramach jednego zadania mogą być zaangażowane dwie osoby: zarówno pracownik zatrudniony na etat i otrzymujący za to wynagrodzenie, jak i wolontariusz zaangażowany w ramach projektu. Nie ma obowiązku tworzenia dwóch oddzielnych zadań w budżecie projektu w sytuacji gdy obie osoby są zaangażowane w realizację tego samego zadania, należy jedynie wyodrębnić i opisać każdą z tych osób jako oddzielną pozycję budżetową w ramach danego zadania.

Czy w przypadku projektów szkoleniowo-stażowych należy wypełniać we wniosku pole odnoszące się do trwałości i wpływu rezultatów projektu?

Mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 można uznać, że w przypadku form wsparcia takich jak szkolenia czy staże, nie jest konieczne wypełnianie we wniosku o dofinansowanie pola opisowego "Trwałość i wpływ rezultatów projektu".
Zachowanie trwałości projektu, a tym samym obowiązek uzupełnienia ww. pola we wniosku o dofinansowanie, obowiązuje w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury (np. adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz utrzymania miejsc pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej (tj. zaplanowaniu w projekcie: pokrycia kosztów subsydiowania zatrudnienia, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska lub doposażenia stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Czy jest możliwość wniesienia wkładu własnego w formie finansowej w ramach kosztów pośrednich i jakie powinny się znaleźć we wniosku zapisy dotyczące wnoszonego wkładu własnego?

Zasady finansowania projektu określa umowa o dofinansowanie, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wkładem własnym mogą być środki finansowe zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych, a wkład własny lub jego część może być wniesiony w ramach kosztów pośrednich jak i bezpośrednich.
W przypadku ujęcia wkładu własnego w kosztach pośrednich:
- w pkt 6.1.3 należy określić wartość w złotych wkładu własnego, jaki zaplanowany jest do wniesienia w ramach projektu,
- w sekcji X Uzasadnienie wydatków należy wskazać, jaki wkład własny będzie wnoszony do projektu (w tym uwzględnić informację o wkładzie rzeczowym), a uzasadnienie to powinno być ściśle powiązane z opisem w pkt 4.3 wniosku i Szczegółowym budżetem projektu (zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku).

Czy przewiduje się procedurę zawieszenia konkursu np. w przypadku wpłwu dużej liczby wniosków?

Niezależnie od liczby wniosków, które wpłyną na konkurs, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie przewiduje stosowania procedury zawieszania konkursu.
 

Kto może być partnerem w projekcie?

Partner nie musi być podmiotem wymienionym w katalogu beneficjentów określonym dla danego Działania/Poddziałania w SZOOP PO WER. Wymagania dotyczące partnerstwa określono w pkt. 2.5 Regulaminu konkursu.

Należy pamiętać, że wybór partnerów w projekcie powinien być zgodny z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, późn. zm.), tj.: W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie).

Czy partnerem projektu można być tylko w jednym projekcie tak jak wnioskodawcą?

Zgodnie z zapisami Planu Działania na rok 2015 WUP w Łodzi w ramach PO WER, kryterium dostępu nr 12 dotyczące liczby składanych wniosków odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że dany podmiot może występować w roli partnera w więcej niż jednym projekcie.

Czy aby ubiegać się o dofinansowanie projektu, instytucja szkoleniowa musi posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w WUP?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu (pkt 2.1.2), w ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER tj. instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których należą instytucje szkoleniowe. Definicja instytucji szkoleniowych wskazana została w art. 6 pkt 5 ww. ustawy – są to publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Dodatkowo w art. 20 ustawy wskazano, iż instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych (zarówko krajowych jak i unijnych) na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Czy dla kryterium dostępu nr 7 termin "konkretny pracodawca" jest równoznaczny z koniecznością wskazania we wniosku pracodawców z nazwy?

Nie ma wymogu wskazywania we wniosku o dofinansowanie nazw konkretnych pracodawców.

Czy w kontekście rekrutacji uczestników do projektu PO WER, dwudniowe zajęcia organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pn. Finansowanie działalności gospodarczej należy traktować jako szkolenie finansowane ze środków publicznych?

Zajęcia realizowane bezpośrednio przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (dokładnie: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), nie są szkoleniami. Jest to forma usługi realizowana przez doradców zawodowych w ramach tzw. informacji grupowej.

Zatem, 2-dniowe zajęcia pn. „Finansowanie działalności gospodarczej" nie należy traktować jako „szkolenie finansowane ze środków publicznych".
 Przejdź na górę