Grupy docelowe - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Grupy docelowe

Czy obligatoryjne jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych?

W Regulaminie konkursu nie wprowadzono kryterium dostępu, które zawierałoby obligatoryjny wymóg ujmowania osób niepełnosprawnych w ramach grupy docelowej. W związku z powyższym nie ma obowiązku obejmowania wsparciem osób niepełnosprawnych, pod warunkiem wykazania zgodności projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w celu spełnienia kryterium horyzontalnego nr 3.
 

Czy projekt musi być skierowany jednocześnie do biernych zawodowo i do długotrwale bezrobotnych, czy też można wybrać jedną z tych grup?

Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz zawartym w nim kryterium dostępu nr 3: „Grupę docelową stanowi co najmniej 80% osób biernych zawodowo z ogółu uczestników projektu, zaś w przypadku osób bezrobotnych - co najmniej 40% osób długotrwale bezrobotnych z ogółu bezrobotnych."
Oznacza to, iż wnioskodawca planując projekt musi założyć w nim, iż grupę docelową do której będzie skierowane wsparcie  będą stanowiły co najmniej w 80% osoby bierne zawodowo (może być więcej niż 80 % ale nie mniej), natomiast nie ma obowiązku obejmowania wsparciem w projekcie osób bezrobotnych. Jednakże w sytuacji, w której w ramach grupy docelowej wystąpią osoby bezrobotne, to co najmniej 40% z tych osób musi być długotrwale bezrobotnych.

Czy za osoby bierne zawodowo mogące stanowić grupę docelową projektu, mogą być uznani słuchacze szkół policealnych oraz słuchacze studiów podyplomowych?

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.

Czy wiek grupy docelowej można zawęzić w stosunku do przedziału 15-29 lat tj. obejmować wsparciem osoby np. powyżej 18 roku życia?

Dopuszczalne jest zawężenie planowanej przez wnioskodawcę grupy docelowej projektu tj. grupa docelowa może być węższa niż wskazana w regulaminie konkursu i obejmować np. tylko osoby w wieku od lat 18 z uwagi na planowaną specyfikę wsparcia. Nie jest natomiast dopuszczalne rozszerzanie grupy docelowe ponad zakres wyznaczony w regulaminie konkursu tj. np. objęcie wsparciem osób w wieku 35 lat.

Definicja osób bezrobotnych i biernych zawodowo

W ramach projektów planowanych do realizacji w konkursie nr  POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 należy stosować definicje grupy docelowej określone w zatwierdzonych 22 lipca 2015 r. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 –podrozdział 2.2 – Słownik pojęć.
Zgodnie z Wytycznymi:

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami jak również osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać za osoby bezrobotne.

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).
Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:
  • studentów studiów stacjonarnych. Mając jednak na uwadze kryterium dostępu 2 przyjęte w ramach niniejszego konkursu dotyczące wyłącznie osób młodych w kategorii NEET, studenci studiów stacjonarnych nie mogą być kwalifikowani do projektów;
  • studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
  • osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana);
Zgodnie z podanymi powyżej definicjami, rozróżnienia pomiędzy statusem osoby bezrobotnej a biernej zawodowo należy dokonać na podstawie dokumentów (np. fakt potwierdzenia rejestracji w urzędzie pracy) jak i postawy potencjalnego uczestnika projektu tj. identyfikując stopień oddalenia danej osoby od rynku pracy, jej gotowość do podjęcia pracy i zaangażowanie w poszukiwanie zatrudnienia kwalifikujemy osobę do danej kategorii.

Jak należy definiować osoby o niskich kwalifikacjach?

Według definicji podanej w projekcie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby o niskich kwalifikacjach są to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Czy osoba młoda w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik” (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) może być traktowana jako bierna zawodowo?

Według definicji ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową są uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
  2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (np. rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa);
  3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej, zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w gospodarstwo rolne.
W związku z powyższym osoba młoda w wieku 15-29 lat, bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu, jednocześnie zarejestrowana w KRUS jako „domownik" (np. dziecko rolnika posiadającego gospodarstwo) nie może być traktowana jako bierna zawodowo i tym samym być uczestnikiem projektu w ramach PO WER jak i w RPO.

Co oznacza określenie „do 29 roku życia”?

W Osi I PO WER kwalifikować można wyłącznie osoby młode w wieku 15-29 lat. Określenie „do 29 roku życia" oznacza, że wsparciem mogą być objęte osoby poniżej 30 roku życia tj. do dnia ukończenia 30 roku życia (do dnia 30 urodzin).

Czy do kategorii NEET można kwalifikować osoby niezatrudnione, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które w okresie ostatnich 4 tygodni szkoliły się ze środków prywatnych?

Do kategorii NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training) należą osoby młode w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Zatem, osoby nie pracujące, kształcące się w trybie zaocznym lub wieczorowym, które szkoliły się ze środków prywatnych mogą być zakwalifikowane do kategorii NEET, jeżeli spełniają wszystkie trzy warunki łącznie.
 Przejdź na górę