Formy wsparcia - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


formy wsparcia

Czy wyposażenie w ramach samozatrudnienia tj. wyposażenie w pakiet niezbędnych narzędzi koniecznych do właściwego działania jest wydatkiem kwalifikowanym?

Finansowanie wsparcia w postaci instrumentów i usług rynku pracy nr 6 tj. instrumentów i usług rynku pracy służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe nie jest realizowane w ramach konkursu. Natomiast forma wsparcia w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowana wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. Zatem wydatek w postaci  „wyposażenia samozatrudniającego się uczestnika projektu w pakiet niezbędnych narzędzi koniecznych do właściwego działania" nie może zostać uznany za kwalifikowalny w ramach konkursu.

Czy stypendium stażowe stanowi pomoc de minimis dla pracodawcy, u którego organizowany będzie staż?

W katalogu dotyczącym przeznaczenia pomocy de minimis ujętym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 wymieniono m.in. subsydiowanie zatrudnienia pracowników, natomiast stażysta nie jest uznawany za pracownika. Staż jest formą nabywania umiejętności praktycznych, przygotowujących do pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy stażysty, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W związku z powyższym wypłata stypendium stażowego nie będzie stanowić pomocy de minimis dla pracodawcy, u którego organizowany będzie staż.

Jaka jest maksymalna liczba stażystów przypadających na jednego opiekuna stażu?

Zgodnie z zapisami Sekcji 3.5.2, pkt 1 lit. c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zapisami załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu na jednego opiekuna stażu nie może przypadać więcej niż 3 stażystów.

Jaka jest wysokość stypendium stażowego?

Zgodnie z zapisami sekcji 3.5.2, pkt. 3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz  Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

Jaki jest minimalny okres trwania stażu i ile wynosi maksymalny czas pracy stażysty w ciągu tygodnia?

Zgodnie z zapisem pkt. 1.4.2 Regulaminu konkursu realizacja staży powinna być zgodna z załącznikami: nr 11 i nr 12, jak również z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. W przypadku rozbieżności w treści wskazanych dokumentów (np. w zakresie okresu trwania staży), beneficjentów zobowiązują przede wszystkim zapisy ww. wytycznych. W związku z powyższym, minimalny czas trwania stażu/praktyki wynosi 3 miesiące.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 11 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych" do Regulaminu konkursu czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Miesięczny wymiar stażu/praktyki powinien być liczony proporcjonalnie do liczby dni uczestnictwa danej osoby w tej formie wsparcia.

Czy w ramach „Instrumentów i usług rynku pracy skierowanych do osób niepełnosprawnych...”, możliwe jest finansowanie innych form wsparcia niż wymienione w Regulaminie, np. spotkań informacyjno-edukacyjnych dla pracodawców, dotyczących zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych?

W ramach instrumentu zakładającego niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia można założyć m.in.  finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych czy zatrudnienie wspomagane opisane w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ponadto w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 maja 2015 r. w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, Podrozdział 5.2, pkt. 7 wskazano katalog kosztów wynikających z mechanizmu racjonalnych usprawnień, opisanego w ww. Wytycznych. Natomiast takie formy wsparcia jak np. spotkania informacyjno-edukacyjne dla pracodawców dotyczące zasad zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w zależności od ich celu, można zakwalifikować jako element pośrednictwa pracy, jeśli ich celem będzie znalezienie zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami lub wydatki w ramach kosztów pośrednich, jeśli dotyczyć będą działań informacyjno-promocyjnych projektu.
 

Jak należy rozumieć kryterium dostępu nr 7 odnoszące się do obowiązku łączenia szkoleń ze stażami, praktykami itp.?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 7 wsparcie o charakterze szkoleniowym, obejmujące nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji (o ile występuje w projekcie), ma mieć miejsce w ramach zatrudnienia subsydiowanego/ praktyki zawodowej/ stażu/ wolontariatu u konkretnego pracodawcy lub zostać dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego zatrudnienie uczestników projektu po zakończeniu udziału w projekcie.
Oznacza towszyscy uczestnicy, którzy otrzymają wsparcie w formie szkoleń, muszą mieć możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zakładzie pracy.
W przypadku dostosowania programów szkoleniowych do potrzeb pracodawców oferujących zatrudnienie uczestników projektu, wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie projektu może wskazać branżę, na potrzeby, której realizowane będą szkolenia w projekcie (szczególnie jeśli planuje spełnić kryterium premiujące nr 2), ale nie ma obowiązku podawania nazwy potencjalnego pracodawcy, który zobowiązał się do zatrudnienia uczestników szkoleń. Istotne jest natomiast zadeklarowanie we wniosku zatrudnienia uczestników projektu w wyniku realizacji szkolenia.

Czy w ramach projektów konkursowych można stosować bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia (...)?

Tak. W projektach planowanych do realizacji w ramach konkursu można stosować bony stażowe, bony szkoleniowe czy bony zatrudnieniowe, które realizowane powinny być na zasadach określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy szkolenia i staże mogą się ze sobą wzajemnie przeplatać tak, aby uczestnicy mogli od razu wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce?

Wnioskodawca decyduje o sposobie zaplanowania działań w swoim projekcie oraz przyjętym harmonogramie realizacji poszczególnych form wsparcia, w związku z powyższym zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności np. poprzez staż, może być elementem następującym po etapie szkolenia lub realizowanym równolegle ze szkoleniem.

Czy planując fakultatywne formy wsparcia należy wybrać wszystkie opcje działań w ramach wybranego instrumentu i usługi rynku pracy?

Zgodnie z Regulaminem konkursu, wsparcie realizowane w projekcie powinno opierać się na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy (dwa z nich wskazano jako obligatoryjne trzeci i kolejne – fakultatywne – wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie). Wnioskodawca musi zastosować obligatoryjnie dwa elementy wymienione w pkt. 1 Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (np. przeprowadzić identyfikację potrzeb uczestnika oraz zastosować poradnictwo zawodowe), natomiast w odniesieniu do form fakultatywnych należy zastosować co najmniej jeden element z punktów od 2-5 (np. szkolenie, kontynuacja nauki, staż), w ten sposób uczestnikowi zostaną udzielone co najmniej trzy wymagane formy wsparcia. Nie ma obowiązku stosowania wszystkich form wsparcia wymienionych w poszczególnych punktach od 2-5.

Czy beneficjent będący instytucją szkoleniową może przeprowadzić egzamin na podstawie opracowanych przez siebie kryteriów (o ile nie ma wymogu np. egzaminu państwowego i czy w przypadku jego zdania będzie to traktowane jako walidacja przyswojonej wiedzy i nabycie kwalifikacji?

Przez kwalifikacje należy rozumieć taki rodzaj podniesienia umiejętności, który wynika z zewnętrznych regulacji. Przykładowo nabycie prawa jazdy określonej kategorii jest traktowane jako podniesienie kwalifikacji ponieważ jest to standard wynikający z przepisów prawa. Jeżeli natomiast podniesienie umiejętności nie ma takiego charakteru, to mamy do czynienia z nabyciem kompetencji. Beneficjent może przeprowadzić egzamin, jednak we wniosku powinien również opisać efekt uczenia się jaki zamierzają osiągnąć. Egzamin powinien mieć na celu zbadanie, czy poziom nabytych umiejętności odpowiada założonym we wniosku efektom uczenia się. Dodatkowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS - patrz: materiał.

Czy przy szkoleniach zawodowych obligatoryjnym jest 25 godz. szkolenia na tydzień?

Wsparcie powinno być realizowano zgodnie ze Standardem w zakresie stawek dla towarów i usług stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu, gdzie wskazano, że szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej, prowadzonej w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Czy w ramach zadania „Poradnictwo zawodowe (..)" można uwzględnić szkolenia rozwijające kompetencje miękkie przydatne na rynku pracy np. motywowanie do aktywności; komunikacja interpersonalna; zarządzanie w czasie itp.?

Koszt przeprowadzenia szkoleń miękkich jest wydatkiem kwalifikowalnym. Jednakże  potrzeba udzielenia ww. formy wsparcia powinna być we wniosku odpowiednio uzasadniona. Wnioskodawca powinien wykazać, iż nabycie danych kompetencji jest konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem. Należy pamiętać, że świadczone wsparcie musi mieć charakter zindywidualizowany i każdorazowo odpowiadać na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu. W celu zapewnienia efektywności wsparcia nabycie kompetencji musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).
Szkolenia miękkie nie mogą być realizowane w ramach poradnictwa zawodowego. Powyższa forma wsparcia dopuszczalna jest w ramach „nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia".

Czy pośrednictwo pracy dla uczestników projektu może świadczyć osoba która będzie zatrudniona w ramach projektu przez beneficjenta nie będącego uprawnionym do doświadczenia usługi pośrednictwa pracy?

Pośrednictwo pracy może być realizowane jedynie przez podmioty, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia pośrednictwa pracy są: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, agencje zatrudnienia, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy nie wymaga wpisu do rejestru m.in. w przypadku Ochotniczych Hufców Pracy, centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym a także przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej.

Nie wymaga również wpisu do rejestru gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom i absolwentom szkoleń polegająca na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Mając na uwadze zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli beneficjent nie jest instytucją wymienioną w ww. ustawie, uprawnioną do świadczenia usługi pośrednictwa pracy, to osoba, która będzie zatrudniona w ramach projektu nie może świadczyć pośrednictwa pracy dla uczestników.

Czy szkolenia: Specjalista ds. kadr i płac, Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, można uznać za szkolenia zawodowe?

Szkolenia w ramach projektu dofinansowanego z EFS powinny być realizowane zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych i Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

W ww. dokumentach nie zdefiniowano pojęcia „szkolenia zawodowego". W związku z powyższym należy pamiętać, że każde szkolenie zrealizowane w ramach PO WER musi prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Samo wydanie zaświadczenia lub certyfikatu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji. Aby uczestnik uzyskał kwalifikacje, to czego się nauczył, musi zostać zwalidowane np. egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Efekty uczenia się oraz potwierdzenie kwalifikacji muszą zostać przeprowadzone przez uprawnioną do tego instytucję.

W związku z powyższym, nie wszystkie szkolenia będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji, lecz mogą prowadzić do nabycia kompetencji, pod warunkiem zrealizowania wszystkich etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj.:
  1. Etap I – Zakres – w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować grupy docelowe do objęcia wsparciem oraz wybrać obszar interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (np. szkolenia czy staże);
  2. Etap II – Wzorzec – w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
  3. Etap III – Ocena – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca);
  4. Etap IV – Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Czy uczestnik projektu może odbywać staż / praktykę poza miejscem zamieszkania i czy w takim przypadku koszt zakwaterowania będzie kosztem kwalifikowalnym?

Dopuszcza się możliwość odbycia przez uczestnika projektu stażu/praktyki poza miejscem jego zamieszkania. 
W uzasadnionych przypadkach można zaplanować koszt zakwaterowania uczestników stażu. Mając jednak na względzie racjonalność kosztów realizowanego przedsięwzięcia, należy rozważyć czy nie wystarczające i bardziej racjonalne będzie refundowanie kosztów przejazdu uczestnika projektu (zamiast kosztów zakwaterowania) związanych z odbywanym stażem. Przypominamy również, że w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych oraz w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2015 założono, że: „koszty związane z odbywaniem stażu, tj. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty" mogą być refundowane w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na stażystę. Do kosztów tych należy wliczać również ewentualne koszty zakwaterowania.

Co oznacza stwierdzenie "wysokiej jakości szkolenia" ?

Przez "wysokiej jakości szkolenie" należy rozumieć takie szkolenie, w wyniku którego nastąpi nabycie:
  • kwalifikacji potwierdzonych zgodnie z wymogami mających zastosowanie przepisów, albo
  • kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem i odpowiednio zweryfikowanych.
Weryfikacja nabycia kompetencji jest procesem złożonym. Polega on tym, że beneficjent (we wniosku o dofinansowanie) powinien określić efekt uczenia się, który mają osiągnąć uczestnicy projektu, a następnie przeprowadzić weryfikację efektów na podstawie opracowanych kryteriów. Weryfikacja może mieć różną formę: np. egzaminu, opinii. 

Czy każde szkolenie musi się kończyć egzaminem państwowym?

Zgodnie z pkt 6 podrozdziału 3.5.1 każde nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji powinno być zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Przy czym nabycie kwalifikacji od nabycia kompetencji różni się tym, że nabycie kwalifikacji ma charakter formalny wynikający z obowiązujących przepisów. Np. w przypadku kwalifikacji kierowcy wózka jezdniowego będzie to odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydane zgodnie z brzmieniem rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym uprawniające do wykonywania pracy operatora wózka na terenie całego kraju (a nie tylko na terenie danego zakładu pracy).

Czy według załącznika nr 11 do regulaminu konkursu szkolenie "magazynier" zawiera moduł kierowcy wózków jezdniowych czy jedynie opiera się na tematyce związanej z gospodarką magazynową?

W zakresie szkolenia "magazynier" należy rozumieć szkolenie obejmujące zagadnienia związane z gospodarką magazynową. Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych jest opisane w osobnym punkcie standardu opisanego w zał. nr 11 do regulaminu konkursu. Istnieje możliwość realizacji szkoleń łączonych typu magazynier + kierowca wózka jezdniowego. 

Czy kryterium dostępu nr 7 dotyczy wszystkich uczestników projektu? Czy objęcie tylko części uczestników szkoleniem dostosowanym do potrzeb konkretnego pracodawcy skutkuje spełnieniem kryterium?

Kryterium nr 7 odnosi się do wszystkich uczestników projektu tj. każdy uczestnik projektu objęty wsparciem o charakterze szkoleniowym musi być również objęty instrumentem pozwalającym wykorzystać w praktyce zdobytą na szkoleniu wiedzę w ramach zatrudnienia subsydiowanego, praktyk zawodowych, stażu lub wolontariatu.Zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności może być realizowane:
  • w ramach projektu – wówczas może być elementem następującym po etapie szkolenia lub realizowanym równolegle (taka sytuacja ma miejsce gdy np. osoba skierowana na staż, zostanie w trakcie stażu, objęta szkoleniem dostosowującym jej kwalifikacje do wykonywania pracy na danym stanowisku) lub
  • poza projektem – wówczas szkolenie realizowane w ramach projektu musi być dostosowane do potrzeb pracodawcy oferującego zatrudnienie danej osoby po zakończeniu udziału w projekcie (gwarancja zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie).

Czy usługa terapeuty może być formą wsparcia w ramach konkursu dla Poddziałania 1.2.2?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu usługa terapeuty nie wpisuje się w żaden z kwalifikowalnych typów operacji. Dla tego naboru, forma indywidualnego opiekuna / asystenta występuje jedynie w przypadku wsparcia udzielanego osobom młodym z niepełnosprawnościami. Ponadto obligatoryjną formą wsparcia są instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej. W ich ramach można przewidzieć poradnictwo zawodowe tj. opiekę doradcy zawodowego pomagającego uczestnikom np. w oparcowaniu ścieżki wsparcia, monitorującego jej przebieg czy współpracującego np. z opiekunem stażu.

Ostateczna jednak decyzja o zasadności takiego wydatku będzie mogła być podjęta na podstawie całościowego opisu przedsięwzięcia i w oparciu o wskazane problemy i potrzeby grupy docelowej, do której adresowany jest projekt.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, interwencje w ramach celu tematycznego 8 (Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników), do którego przypisane jest Poddziałanie 1.2.2 PO WER, mają przede wszystkim wspierać przechodzenie od bezrobocia do zatrudnienia. Realizowane tu wsparcie, ukierunkowane na poprawę sytuacji osób, które wymagają aktywizacji zawodowej pozwalającej wejść na rynek pracy, ma charakter komplementarny do wsparcia w ramach celu tematycznego 9 (Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją) kierowanego do osób, których ścieżka integracji z rynkiem pracy jest dłuższa i wymaga podjęcia szeregu działań z zakresu integracji społecznej. I właśnie w ramach interwencji z celu tematycznego 9, z uwagi na charakter grupy docelowej, szczególnie zasadne wydaje się uwzględnienie usług terapeuty. Cel tematyczny 9 realizują m.in. Działania w ramach Osi Priorytetowej IX RPO WŁ na lata 2014-2020.
 Przejdź na górę