Często zadawane pytania do naboru PUP - Poddziałanie 1.1.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Grupa docelowa

Czy istnieje wymóg w projektach pozakonkursowych weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta?

W projektach pozakonkursowych PO WER nie jest wymagane weryfikowanie posiadania przez osoby bezrobotne statusu imigranta lub reemigranta. W związku z powyższym nie ma obowiązku ujmowania we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji uczestników spełniających definicję imigranta i reemigranta.
 

Czy podczas rekrutacji uczestników oprócz deklaracji uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy również stosować oświadczenie weryfikujące przynależność do grupy NEET?

W ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 wsparcie skierowane jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET. Jednocześnie w Regulaminie naboru wyjaśniona została definicja osób z kategorii NEET. Są to osoby młode w wieku 15-29 lat (przy czym w niniejszym naborze można rekrutować osoby od 18. roku życia), które spełniają łącznie trzy warunki:
  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki);
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Istotną kwestią jest fakt, że w ramach aktualnego naboru osoby z kategorii NEET muszą stanowić co najmniej 60% uczestników projektu. Nie jest wymagane aby pozostałe osoby pochodziły z kategorii NEET, muszą spełniać tylko pozostałe warunki, tzn. muszą być w wieku 18-29 lat i zarejestrowane w PUP jako bezrobotne.
Na etapie rekrutacji do projektu obowiązkiem Beneficjenta jest zbadanie czy dana osoba spełnia powyżej wymienione warunki pozwalające jej na udział w projekcie, w tym również czy jest osobą z kategorii NEET. Wypełnienie oświadczenia, na które się Państwo powołujecie, może stanowić spełnienie powyższego obowiązku. Należy jednak pamiętać, że było ono przygotowywane na potrzeby wcześniejszych naboru, których warunki uczestnictwa w projekcie były odmienne, niż w przypadku aktualnego naboru. Tak więc możliwa jest modyfikacja przedmiotowego oświadczenia, a nawet sporządzenie własnego dokumentu. Należy jednak pamiętać o zweryfikowaniu czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania wsparcia w ramach naboru oraz o konieczności spełnienia wszystkich kryteriów dostępu dotyczących grupy docelowej wymienionych w Regulaminie naboru (str. 9-10).
 
 Przejdź na górę