Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie 1.2.1 - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie 1.2.1 (1/2017)

Zgodnie z nową wersją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w zał. nr 7, w odniesieniu do stypendium stażowego, znajduje się zapis: “Przy szacowaniu kosztów stypendium stażowego wnioskodawca może uwzględnić zwiększenie jego wysokości w związku z planowaną waloryzacją kwoty zasiłku dla bezrobotnych w kolejnym roku kalendarzowym. “ Proszę o podanie obowiązującej kwoty zasiłku dla bezrobotnych w kolejnym roku kalendarzowym, po planowanej waloryzacji.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca każdego roku, której dokonuje się na podstawie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Z uwagi na to, że średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2016 uległ zmniejszeniu – nie dokonano waloryzacji. Zatem zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 roku wynosi  831,10 zł brutto. Mając na uwadze powyższe na chwilę obecną nie jest możliwe wskazanie konkretnej kwoty zasiłku dla bezrobotnych, która będzie obowiązywała od 1 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z prognozami przedstawionymi w  Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2018  dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych ulegnie zwiększeniu w 2017 r. o 1,8%, zaś w 2018 r.
o 2,3%. Bazując na powyższych prognozach należy przypuszczać, że kwota zasiłku dla bezrobotnych może ulec zmianie w niewielkim zakresie (ok. 2%).
Jednakże należy zwrócić uwagę, że kwota wypłaconego stypendium stażowego/szkoleniowego  musi być wyliczona na postawie aktualnej, tj. na dzień wypłaty obowiązującej kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 

Zgodnie z def. Regulaminu osoby bierne zawodowo - w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna. Skoro projekt jest skierowany do grupy NEET czy oznacza to, że min. 80% uczestników projektu (zgodnie z kryterium dostępu nr 3) to osoby przebywające na urlopie wychowawczym?

Osobami biernymi zawodowo są te, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, tzn. nie pracują i nie są bezrobotne.
Tak więc osoby bierne zawodowo nie spełniają przesłanek, które są określone dla osób pracujących i bezrobotnych we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014 – 2020 (załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020):
  • nie wykonują pracy, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne nawet jeżeli chwilowo nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie (nie są więc osobami pracującymi),
  • nie są osobami pozostającymi bez pracy, które są gotowe do jej podjęcia i aktywnie poszukującymi zatrudnienia, niezależnie od tego czy są zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy czy nie (nie są osobami bezrobotnymi).
W uproszczeniu można stwierdzić, że osobami biernymi są takie, które nie mają pracy i jednocześnie z różnych powodów nie są gotowe w danym momencie do jej podjęcia. Przy tym nie mają znaczenia przyczyny bierności, które mogą mieć różny charakter, np. stan zdrowia, zniechęcenie, obawa przed utratą świadczeń socjalnych, itp.
 
Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest traktowana jako bierna zawodowo, chyba że jest jednocześnie zarejestrowana jako bezrobotna, wtedy status osoby bezrobotnej ma pierwszeństwo.
 
Biorąc pod uwagę powyższe w projektach składanych do ogłoszonego konkursu PO WER osoby będące na urlopie wychowawczym (spełniające jednocześnie przesłanki z definicji młodzieży NEET) nie muszą stanowić co najmniej 80% ogółu uczestników projektu, by móc uznać kryterium dostępu nr 3 za spełnione.
 

Zapisy standardu kosztów sugerują, że Wnioskodawca nie powinien z góry zakładać tematyki szkoleń natomiast zapisy regulaminu konkursu sugerują, że Wnioskodawca może określić tematykę szkoleń z góry w sytuacji gdy np. posiada potwierdzenie zapotrzebowania na dane szkolenie od konkretnego pracodawcy.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 9, obowiązującym w konkursie, możliwe jest zaplanowanie konkretnych szkoleń, opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Należy jednak pamiętać, że definicja kryterium określa wymogi, jakie powinny być spełnione przy planowaniu szkoleń do realizacji w projekcie. W przypadku gdy wnioskodawca zaplanuje realizację konkretnych szkoleń zawodowych, określonych we wniosku o dofinansowanie, ocenie podlegać będzie czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji / kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe w województwie lub w powiecie / powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu o dane dokumentu Barometr zawodów, najbardziej aktualnego na dzień składania wniosku).

W przypadku zaplanowania realizacji szkoleń zawodowych nieokreślonych we wniosku o dofinansowanie ich wybór powinien wynikać z Barometru zawodów, najbardziej aktualnego na dzień organizacji szkoleń lub identyfikacji potrzeb szkoleniowych danego uczestnika. Jednocześnie w przypadku realizacji szkoleń. Które służą nabywaniu kwalifikacji lub kompetencji nieokreślonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów, powinny one stanowić odpowiedź na potrzeby konkretnych pracodawców (wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych pracodawców np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia).

Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów, jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców), wnioskodawca powinien posiadać akceptację przez pracodawców dotyczącą zarówno programu szkolenia, jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez uczestników szkolenia.

Z uwagi na wskazaną niespójność Regulaminu z zapisami załącznika nr 7, WUP w Łodzi wprowadził korektę do zapisów ww. załącznika. Zmieniony Regulamin konkursu PO WER wraz ze zaktualizowanymi załącznikami obowiązuje od dn. 16.09.2017r. i jest dostępny na stronie internetowej WUP w Łodzi (www.power.wup.lodz.pl).   
 

Czy kryterium nr 13 „Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 18,5 tys. PLN” mówi również o kosztach przypadających na jednego uczestnika związanych z subsydiowanym zatrudnieniem? Jeżeli wsparciem obejmujemy osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji to zatrudnienie na min. pensję wyniesie ok. 4 tys. zł miesięcznie i przekroczy próg wsparcia.

Zgodnie z Regulaminem konkursu (kryterium dostępu nr 13) średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 18,5 tys. zł. Jednocześnie do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie będą wliczane koszty racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby zastosowania tego mechanizmu w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami.

Spełnienie powyższego kryterium weryfikowane będzie na podstawie kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu wskazanego we wniosku w punkcie 5.12 w części V Budżet projektu. Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu koszt ten jest wyliczany automatycznie przez system na podstawie kosztu ogółem podzielonego przez przewidywaną liczbę osób objętych wsparciem, wskazaną w punkcie 3.2 wniosku. W związku z tym jeżeli wnioskodawca w budżecie projektu założy koszt zatrudnienia subsydiowanego zostanie on uwzględniony przez system przy wyliczaniu średniego kosztu przypadającego na uczestnika projektu.

Należy zwrócić uwagę, iż w kryterium dostępu nr 13 jest mowa o średnim koszcie przypadającym na uczestnika w projekcie. W związku z tym wnioskodawca może dla części uczestników przewidzieć wyższą  kwotę niż ta wskazana w kryterium dostępu nr 13 pod warunkiem, że  średni koszt przypadający na uczestnika projektu nie przekroczy kwoty 18,5tys.

Projekt zakłada objęcie wsparciem w 100% osób biernych zawodowo z niskimi kwalifikacjami. W tej grupie 10% to osoby z niepełnosprawnościami. W planowanej strukturze uczestników naszego projektu nie ma osób bezrobotnych. Czy we wniosku pomimo tego należy zawrzeć wszystkie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej ?

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 we wniosku należy uwzględnić następujące wskaźniki efektywności zatrudnieniowej na wskazanym poniżej poziomie:
  1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%.
  2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami - na poziomie co najmniej 17%.
  3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 48%.
  4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 35%.
Pomimo tego, iż w Państwa projekcie grupę docelową, mają w 100%  stanowić osoby bierne zawodowo z niskimi kwalifikacjami (w tym 10% osoby z niepełnosprawnościami) we wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić wszystkie wymienione powyżej wskaźniki. Należy jednak zwrócić uwagę, że rozliczeniu na etapie realizacji projektu będą podlegały jedynie te wskaźniki efektywności zatrudnieniowej, które będą dotyczyły grupy docelowej projektu.

Czy w doświadczeniu Wnioskodawcy brane są pod uwagę ostatnie 3 lata działalności czy cała działalność (także wcześniejsza)?

W celu spełnienia kryterium dostępu nr 11 wnioskodawca (lub partner) ma się legitymować doświadczeniem trzyletnim w prowadzeniu działalności w obszarze, którego dotyczy projekt, tj. promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Nie musi to być doświadczenie z okresu bezpośrednio poprzedzającego datę złożenia wniosku, niemniej posiadane doświadczenie powinno dotyczyć ostatnich lat działalności wnioskodawcy.
Jednocześnie w celu oceny potencjału społecznego wnioskodawcy / partnerów (jeśli dotyczy) w pkt 4.4. wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z wymogami Instrukcji wypełniania wniosków, wnioskodawca powinien przedstawić posiadane konkretne i weryfikowalne doświadczenie swoje i partnera (jeśli dotyczy). Ponadto wnioskodawca winien uzasadnić, dlaczego doświadczenie jego i partnerów (jeśli dotyczy) jest adekwatne do realizacji projektu. Adekwatność doświadczenia powinna być rozpatrywana w kontekście dotychczasowej działalności (i możliwości weryfikacji jej rezultatów) danego wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) w trzech aspektach:
  • obszaru, w którym będzie udzielane wsparcie,
  • grupy docelowej, na rzecz której będzie realizowane wsparcie
  • terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
Opis doświadczenia wnioskodawcy / partnerów w powyższym ujęciu (pkt. 4.4 wniosku), zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosków, powinien dotyczyć okresu ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie (np. jeżeli wniosek składany jest w 2017 roku, opis działań może dotyczyć okresu 2014-2017).

Czy kryterium premiujące dotyczące oferty zatrudnienia dla 50% UP dotyczy faktycznie tego czy oferta zostanie przedstawiona czy musi być przez UP przyjęta i prowadzić do zatrudnienia?

Kryterium premiujące nr 2 wymaga aby uczestnikowi została przedstawiona realna oferta pracy, po zakończeniu udziału w projekcie, przez pracodawcę zaangażowanego w projekt (u którego uczestnik projektu odbywał staż / praktykę zawodową / zatrudnienie subsydiowane / wolontariat). Przedstawiona oferta pracy powinna być wiążąca dla obu stron, jeżeli uczestnik projektu zaakceptuje przedstawione warunki.

 

Czy jest jakieś ograniczenie jeśli chodzi o okres realizacji projektu - czy można założyć datę realizacji rozpoczynającą się od stycznia 2019 do czerwca 2020?

Rozpoczęcie realizacji projektu od stycznia 2019 r.  jest terminem zbyt odległym. Na etapie oceny formalno-merytorycznej wniosku może on zostać uznany przez Komisję Oceny Projektów za nieracjonalny, zwłaszcza w okresie zmian ustawy wdrożeniowej i innych dokumentów programowych. Rozpoczęcie realizacji projektów powinno następować w czasie zbliżonym do przewidywanego terminu zawierania umów dla przedmiotowego konkursu (co planuje się na okres luty /marzec 2018 r.). Wobec powyższego aby uniknąć zastrzeżeń co do zbyt późnej realizacji projektów w ogłoszonym konkursie PO WER, powinny rozpoczynać się one nie później niż w drugim / trzecim kwartale 2018 r.

Zgodnie z nową wersją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z definicji personelu projektu zostały wyłączone osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. W związku z powyższym proszę o informacje czy ww. zmiany należy uwzględnić w budżecie wniosku składanego w konkursie? Jeśli tak to w jaki sposób i gdzie w budżecie projektu należy uwzględnić ww. zmiany?

Zgodnie ze znowelizowanymi  Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) z definicji personelu projektu zostały wyłączone osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. Osoby angażowane do realizacji zadań w projekcie na podstawie stosunku cywilnoprawnego, od dnia wejście w życie zmienionych Wytycznych, nie są traktowane jako personel projektu, a są wykonawcami usługi zlecanej przez beneficjenta. Zgodnie z nowymi Wytycznymi, oprócz danych dotyczących formy i zaangażowania personelu projektu (zgodnie z nową definicją) należy wskazać w przypadku usług zleconych (wykonawców) planowany czas realizacji zadań merytorycznych, dzięki czemu możliwa będzie ocena zgodności danego wydatku z Wytycznymi w zakresie ogólnych warunków kwalifikowalności. Ponadto należy w przypadku zlecenia realizacji dzieła wskazać, że taka forma jest przewidziana do realizacji w ramach projektu. Będzie to warunkiem kwalifikowania wydatków wynikających z takiej umowy na etapie jej rozliczania.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju przedstawionym w piśmie znak DZF-IV.7620.89.2017.MCh.1 z dnia 10.08.2017 r. w sprawie znowelizowanych Wytycznych wszystkie umowy cywilnoprawne powinny we wniosku o dofinansowanie projektu być odznaczone jako „usługa zlecona", bez względu na zakres zlecenia. Obecnie w SL2014 i SOWA trwają prace mające na celu zmianę etykiety „zadania zlecona" na „usługi zlecone" w szczegółowym budżecie projektu. Do czasu dostosowania SL2014 oraz SOWA do powyższej zmiany usługi zlecone należy w budżecie zaznaczać jako „zadanie zlecone".

Znowelizowane Wytyczne oraz powyższe zalecenia Ministerstwa Rozwoju obowiązują wnioskodawców składających wnioski w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17,

Czy w świetle treści kryterium dostępu nr 10 uczestnicy projektu biorący udział w Warsztatach z zakresu Diagnozy Predyspozycji Zawodowych muszą podejść do egzaminu weryfikującego uzyskane kompetencje? Czy może w tej sytuacji wystarczy samo zaświadczenie o zakończeniu udziału w warsztatach?

Wskazane warsztaty nie są traktowane jako szkolenia. W związku z tym kryterium nr 10 nie dotyczy przedmiotowej formy wsparcia. Tym samym wnioskodawca nie musi przeprowadzić egzaminu weryfikującego uzyskane kompetencje. Mając na uwadze powyższe, zaświadczenie o zakończeniu udziału w warsztatach jest wystarczającym dokumentem.

Czy w przedmiotowym konkursie dopuszczalne jest uwzględnienie jako formy Warsztatów z zakresu Diagnozy Predyspozycji Zawodowych gdzie uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności dot. diagnozowania/określania swoich predyspozycji zawodowych?

Opisana forma wsparcia jest dopuszczalna w świetle założeń konkursu. Jednakże należy mieć na uwadze by wskazane warsztaty były powiązane z przygotowaniem IPD lub innego dokumentu pełniącego analogiczna funkcję i przeprowadzone na etapie przygotowywania powyższych dokumentów. 

Czy w świetle treści kryterium dostępu nr 10 uczestnicy projektu biorący udział w Warsztatach Kompetencji Społeczno Zawodowych i uzyskujący podczas udziału w tych warsztatach określone kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy (np. asertywność, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, radzenie sobie ze stresem podczas trudnych sytuacji w pracy) muszą podejść do egzaminu weryfikującego uzyskane kompetencje? Czy może w tej sytuacji wystarczy samo zaświadczenie o zakończeniu udziału w warsztatach?

W zakresie w jakim dana forma wsparcia prowadzi do podniesienia kompetencji ich nabycie powinno zostać zwalidowane w sposób opisany w „Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17" stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. Z treści powyższego dokumentu (str. 10) wynika, że „Wsparcie polegające na grupowym podnoszeniu kompetencji uczestników w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, zarządzania czasem w poszukiwaniu pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji należy traktować jako szkolenie a nie doradztwo, w związku z czym taka forma wsparcia podlegać będzie weryfikacji nabycia kompetencji zgodnie z 4-stopniowym procesem, o którym mowa powyżej.". Egzamin może być jedną acz nie jedyną formą weryfikacji faktu nabycia kompetencji. Mając na uwadze powyższe zaświadczenie o zakończeniu udziału w warsztatach nie może zostać uznane za wystarczający dokument.

Czy w przedmiotowym konkursie dopuszczalne jest uwzględnienie jako formy wsparcia Warsztatów Kompetencji Społeczno Zawodowych (WKSZ) ?. Podczas udziału w WKSZ uczestnicy projektu uzyskają określone kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy (np. asertywność, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, radzenie sobie ze stresem podczas trudnych sytuacji w pracy).

Opisana przez Pana forma wsparcia jest dopuszczalna w świetle założeń konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 jedną z form wsparcia jest „nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia". Powyższe może również obejmować nabywanie tzw. kompetencji miękkich.
 Przejdź na górę