Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

stanowisko IZ PO WER - łączenie zamówień lidera i partnera oraz wolontariusze jako personel projektu

Przestawiamy stanowisko lnstytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Plan Działania na rok 2017 dla Osi I PO WER w województwie łódzkim

Przedstawiamy zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO WER Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim. Dokument zawiera informacje o planowanym do...

Znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...

Nieprawidłowości, uchybienia i najczęściej popełniane błędy w projektach PO WER (wg stanu na 30.09.2016 r.)

Informujemy, że w dziale "Realizuję projekt" (zakładka " Kontrola w projekcie ") udostępniliśmy zaktualizowane wg stanu na 30.09.2016r. informacje na temat nieprawidłowości oraz najczęściej występujących...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę