Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (19 kwietnia 2018 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument obowiązuje od 19 kwietnia 2018 r. Załączniki ...

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Informujemy, że zostały zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020.   Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedstawiamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.  Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę