Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedstawiamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.  Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (Poddziałanie 1.2.1)

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z...

Zmiana do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zmieniony został załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17. Wprowadzony został nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu, którego aktualizacja związana jest z wejściem w życie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w...

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Ruszyły konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Konsultacje potrwają do 8 marca br. Niezbędne informacje wraz z ankietą dostępne są na stronie Komisji Europejskiej .

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatkóww ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę