Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Zaktualizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Informujemy, że do ogłoszenia dotyczącego zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z dn. 15.09.2017 r. w wyniku błędu technicznego nie dołączono zaktualizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w wersji 1.6. Przypominamy, iż obowiązującym załącznikiem nr 2 do zmienionego Regulaminu...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17, ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe" Poddziałania 1.2.1 ...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2017)

Informujemy, że od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 26 lipca 2017

12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 26 lipca 2017 r. Wprowadzone zmiany: I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań....

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17  w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe" Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę