Strona główna - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 26 lipca 2017

12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 26 lipca 2017 r. Wprowadzone zmiany: I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań....

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1 (24 sierpnia 2017)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ogłoszonego konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 w ramach Poddziałania 1.2.1 ( link bezpośredni do konkursu). W konkursie dofinansowanie mogą otrzymać: Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje...

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17  w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe" Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi I PO WER na lata 2014-2020" (4 sierpnia 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia zostanie omówione praktyczne zastosowanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w...

Spotkanie informacyjne pn. „Młodzi na start!”

19 lipca br . Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Młodzi na start!". W czasie spotkania zostaną przedstawione możliwości aktywizacji osób do 29. roku życia. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 10:00 - 12:00...

Dane kontaktowe

Punkt Informacyjny EFS

 Przejdź na górę