Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Nagłówek

Doradca 2000

Nurek

Kod: 754102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Szacuje się, że spośród aktualnych rezerw mineralno-energetycznych, ponad 30% zasobów ropy naftowej i około 20% zasobów gazu ziemnego przypada na obszary morskie. Na świecie eksploatowanych jest kilkanaście tysięcy konstrukcji związanych z morskim przemysłem wydobywczym. Około 40% kosztów eksploatacji morskich platform wiertniczych przypada na konserwację i remonty, a więc zrozumiałe jest zaangażowanie do tych prac znacznej ilości personelu i dążenie do odpowiedniego technicznego uzbrojenia stanowiska roboczego pod wodą.

Obecnie wykonuje się pod wodą wiele różnorakich prac. Niektóre z nich wykonuje się za pomocą urządzeń sterowanych z powierzchni, tj. bez udziału człowieka pod wodą. Jednakże znaczna część prac wykonywana jest bezpośrednio przez nurków; są to tzw. prace nurkowe. Zakres tych prac jest bardzo szeroki i zbliżony do prac montażowych wykonywanych na lądzie. Jednak na lądzie istnieje ścisła specjalizacja zawodowa. Pod wodą jest inaczej - prace wymagające różnych umiejętności wykonuje jeden człowiek. Istnieją wprawdzie nurkowie doszkalani w trudniejszych specjalnościach, niemniej jednak nie ma mowy o zastosowaniu takich podziałów czynności, jakie istnieją na lądzie. Dlatego też nurek musi umieć wykonywać prace wchodzące w zakres różnych specjalności lądowych.

Nurek wykonuje pod woda wiele różnorakich prac na różnych głębokościach, do których można zaliczyć: poszukiwanie obiektów pod wodą (przedmiotów, ludzi itp.), przeprowadzanie inspekcji podwodnej lub zwiadu nurkowego (przy budowlach hydrotechnicznych, rurociągach itp.), dokonywanie pomiarów (ustalanie rozmiarów uszkodzeń itp.), bierze udział w pracach przy wydobywaniu obiektów z dna (odmulanie, mocowanie lin itp.), prowadzi prace konserwatorskie (czyszczenie, malowanie itp.), prace budowlane (betonowanie, cięcie metali, spawanie itp.), wykonuje prace remontowe (usuwanie nieszczelności, montaż elementów i ich demontaż itp.), prace instalatorskie (układanie podwodnych kabli energetycznych, telekomunikacyjnych itp.), a także wykonuje prace pirotechniczne i archeologiczne. Rodzaj wykonywanych czynności i zadań zależy od specjalizacji i uprawnień posiadanych przez nurka.

Prace te wykonywane są przy użyciu narzędzi ręcznych i mechanicznych. Nurek posługuje się całą gamą prostych narzędzi mechanicznych (przecinak, rozpieracz, klucz itp.), jak również narzędzi specjalizowanych: elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Wiele prac, takich jak zwijanie i mocowanie lin, połączenia gwintowe, połączenia rur, cięcie metalu, wiercenie otworów, gwintowanie, a także prac towarzyszących, takich jak czyszczenie powierzchni, ściąganie, podnoszenie ciężarów, spłukiwanie itp. - może być wykonywanych szybciej, dokładniej i przy mniejszym wysiłku fizycznym przy zastosowaniu ręcznych narzędzi zmechanizowanych. Do nich między innymi należą: ściągacz do lin i blach, podnośnik, rozpieracz, przecinak do prętów i lin stalowych, nożyce klamrowe itp., narzędzia wolnoobrotowe, tj. klucz hydrauliczny, winda hydrauliczna itp., narzędzia szybkoobrotowe, tj. szczotka obrotowa druciana, wiertarka itp.

Nie mniej ważnym zadaniem nurka jest dokonywanie przeglądu kwalifikacyjnego wyposażenia stacji, jak również przeglądu kwalifikacyjnego wyposażenia nurka. Przegląd ten odbywa się zawsze na stanowisku nurkowym, bezpośrednio przez zainteresowanego, który ma nurkować w tym wyposażeniu. Jest to wymóg bezpieczeństwa, który musi być bezwzględnie przestrzegany po to, aby bezpośrednio do eksploatacji był dopuszczony tylko sprzęt spełniający wymagania przepisów klasyfikacyjnych. Postępowanie takie jest podstawą bezpiecznego nurkowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę