Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Nagłówek

Doradca 2000

Nauczyciel przedszkola

Kod: 234201
Inna nazwa zawodu: wychowawczyni, przedszkolanka

Zadania i czynności

Głównym celem pracy nauczyciela przedszkola jest wychowanie, nauczanie i opieka nad dziećmi w wieku 3 do 6 lat. Praca nauczyciela przedszkola realizowana jest na podstawie wybranego przez niego programu wychowania w przedszkolu spośród programów wpisanych do wykazu ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu albo programu własnego, opracowanego samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu. Nauczyciel przedszkola wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami). Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychologiczny dzieci, ich potrzeby, zdolności i zainteresowania. Do jego zadań m.in. należy organizowanie zajęć edukacyjnych i zabaw, nauka czynności samoobsługowych, przygotowanie do nauki w szkole, życia w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Prowadzi obserwację pedagogiczną dziecka mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentuje ją. Kieruje działalnością dziecka w zakresie: wychowania zdrowotnego (ćwiczenia gimnastyczne, spacery, zabawy ruchowe), wychowania umysłowego (wiersze, opowiadania, teatrzyki, historyjki obrazkowe), wychowania technicznego (konstrukcje z klocków, śniegu, ulepianki, prace przestrzenne z papieru, tektury), wychowania estetycznego (rysowanie, malowanie, stemplowanie, wydzieranie, wycinanie, lepienie z gliny, plasteliny, modeliny, obcowanie z przyrodą, sztuką, muzyką), wychowania moralno-społecznego (wyrabianie samodzielności w ubieraniu i utrzymaniu higieny, współdziałaniu w zabawie, współpracy w trakcie wykonywania pracy). Nauczyciel przedszkola pobudza ciekawość i otwartość wobec siebie i innych ludzi. Uczy tolerancji i szacunku do innych. Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu wychowanków ( nie pozostawia nawet na chwilę dzieci samych bez opieki). Współpracuje z rodziną dziecka, pomagając w opiece nad nim, jego wychowaniu i rozwoju. Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę