Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Nagłówek

Doradca 2000

Nauczyciel nauczania początkowego

Kod: 234113
Inna nazwa zawodu: NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

Zadania i czynności

Nauczyciel nauczania początkowego to zawód, którego obecnie funkcjonująca nazwa brzmi: nauczyciel kształcenia zintegrowanego.

Głównym zadaniem nauczyciela kształcenia zintegrowanego jest przeprowadzanie zajęć dydaktycznych oraz opieka wychowawcza nad dziećmi z klas 1-3, tj. dziećmi od 6 roku życia. Wszystkie podejmowane przez niego zadania i czynności mają przede wszystkim na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia.

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego prowadzi zajęcia według przygotowanego przez siebie autorskiego programu, który powinien uwzględniać treści określone w podstawie programowej dla całego etapu kształcenia wczesnoszkolnego. Treści te związane są różnymi dyscyplinami wiedzy, tj. z kształceniem języka ojczystego, z matematyką, wiedzą o środowisku społecznym i przyrodniczym, a także powinny zawierać elementy wychowania plastycznego, muzycznego, technicznego i fizycznego. Muszą być one dostosowane do wieku rozwojowego i możliwości percepcyjnych dzieci. W swojej pracy nauczyciel wykorzystuje podręczniki, zeszyty ćwiczeń i inne pomoce metodyczne, np. scenariusze zajęć. Często również organizuje wycieczki tematyczne, np. do zoo, ogrodów botanicznych czy teatru. Ponadto nauczyciel musi każdorazowo organizować przedmiotowy warsztat swojej pracy, aby zajęcia były przeprowadzane w sposób interesujący i zajmujący.

Jednym z zadań nauczyciela jest kształtowanie w uczniach umiejętności czytania, pisania i liczenia. Aby uczenie się było atrakcyjne dla dzieci w tym wieku, nauczyciel musi stosować różnorodne środki dydaktyczne, a także różnicowe formy oraz nowatorskie metody przekazywania wiedzy. W tym celu nauczyciel wykorzystuje takie pomoce jak: plansze, rysunki, fotografie, filmy video, często również używa komputera, aby móc lepiej kształtować umiejętność wykorzystywania nowoczesnych narzędzi podczas procesu nauki oraz w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Nauczyciel przeprowadza również zajęcia z zakresu plastyki, muzyki czy ogólnorozwojowych ćwiczeń fizycznych, dzięki którym uczniowie nabywają praktyczne umiejętności ułatwiające funkcjonowanie w życiu pozaszkolnym i, które prowadzą do ich wszechstronnego rozwoju. Zajęcia powinny być przeprowadzane w formie prac indywidualnych lub grupowych, w przyjaznej dla dziecka atmosferze, sprzyjającej jego nauce. Kształci się w ten sposób u uczniów umiejętność współpracy w grupie oraz umiejętność konstruktywnego dialogu. Istotnym jest wplatanie w zajęcia dydaktyczne przykładów sytuacyjnych oraz rekwizytów z życia codziennego, gdyż uczniowie dzięki temu uczą się, jak pożytkować nabywaną wiedzę i umiejętności w swoim życiu.

Nauczyciel ma również za zadanie kształtowanie w uczniach wzorcowych postaw społeczno-moralnych. Często więc organizuje przedsięwzięcia, które mają na celu angażowanie całej klasy w akcje charytatywne lub inne działania mające na celu pomoc drugiemu człowiekowi. Budzą one w dzieciach wrażliwość na potrzeby innych ludzi, tolerancję i inne ważne cechy społecznie pożądane. W pracy nauczyciel również inspiruje swoich uczniów do samodoskonalenia się poprzez organizowanie konkursów, które będą skłaniały ich do udziału w innych przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie ich wiedzy i umiejętności.

Kolejnym zadaniem nauczyciela nauczania zintegrowanego jest sprawdzanie i analizowanie stanu wiedzy oraz postępów w nauce uczniów. W tym celu nauczyciel sporządza oceny opisowe w tzw. kartach obserwacji ucznia, a w razie niepowodzeń ucznia, analizuje problem i podejmuje skuteczne środki pomocnicze.

Oprócz sprawdzania i oceniania efektywności kształcenia uczniów, zadaniem nauczyciela jest także przeprowadzanie ewaluacji wykonywanej przez siebie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie obowiązujących podstaw programowych. Wnioski z procesu ewaluacji wykorzystywane są w doskonaleniu własnego warsztatu pracy i planowaniu dalszego rozwoju osobistego.

Nauczyciel kształcenia zintegrowanego pełni jednocześnie funkcję wychowawcy klasy. Dlatego też, do jego zadań należy również współpraca z rodzicami, szkolnym pedagogiem lub psychologiem oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w celu wspomagania procesu nauczania i wychowania oraz rozwoju osobowościowego uczniów. Ponadto w ramach obowiązków opiekuna klasy, nauczyciel diagnozuje problemy wychowanków oraz rozwiązuje sytuacje konfliktowe i problemy wychowawcze. Podejmuje działania mające na celu integrację klasy oraz odpowiedni rozwój kontaktów interpersonalnych.

Nauczyciel, poza nauczaniem, posiada liczne dodatkowe zadania i obowiązki związane ze stanowiskiem pracy. Do zadań tych należy m.in. prowadzenie dokumentacji z procesu nauczania, prowadzenie zebrań z rodzicami, konsultacji, ewentualnie prelekcji. Ważnym zadaniem jest również dbałość o wystrój i estetykę sali lekcyjnej, która powinna sprzyjać nauce i zabawie uczniów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę