Doradca 2000 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi


Nagłówek

Doradca 2000

Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu

Kod: 232001
Inna nazwa zawodu: nauczyciel zawodu

Zadania i czynności

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawcze z młodzieżą w szkołach kształcących robotników wykwalifikowanych (w 2- i 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych) i techników (w 4-letnich technikach i liceach zawodowych).

Zadania nauczyciela praktycznej nauki zawodu można podzielić na kształcące, wychowawcze i opiekuńcze.

Głównym zadaniem związanym z kształceniem jest przekazywanie uczniom odpowiedniej wiedzy praktycznej z zakresu nauczanego przedmiotu. Aby dobrze spełniać swoje obowiązki, nauczyciel powinien stale poszerzać i aktualizować swoją wiedzę zawodową oraz doskonalić metody nauczania tak, by osiągać jak najlepsze jego efekty.

Zadania wychowawcze nauczyciela praktycznej nauki zawodu to przede wszystkim rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia oraz wdrażanie do systematycznej i starannej pracy.

Funkcje opiekuńcze zobowiązują nauczyciela do stałej troski o stan zdrowia swoich podopiecznych i czuwania nad ich bezpieczeństwem podczas wykonywania wszelkich prac.

Aby sprostać tym zadaniom nauczyciel powinien lubić pracę z młodzieżą i mieć talent do nawiązywania z nią kontaktu. Nauczyciel powinien interesować się swoimi uczniami: wiedzieć o ich kłopotach domowych, sytuacji materialnej, postępach w nauce, sposobach spędzania wolnego czasu, problemach na terenie szkoły i w środowisku rówieśniczym. W związku z tym powinien współpracować z wychowawcą klasy i całym gronem pedagogicznym. Powinien też - w miarę potrzeby - kontaktować się z rodzicami lub opiekunami ucznia, lekarzem, psychologiem lub pedagogiem szkolnym, poszerzając swoją wiedzę o uczniu i jednocześnie przekazując własne spostrzeżenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę